Omfördelning av aktieägande i Senzime AB (publ)

I maj 2016 förvärvade Senzime det holländska bolaget Acacia Designs BV. Förvärvet skedde genom betalning av nyemitterade Senzime-aktier. En grupp tidigare huvudägare (”Parterna”) i Acacia Designs BV, som idag totalt innehar strax under 35 procent av antalet aktier och röster i Senzime, har nu gemensamt överenskommit om en omfördelning av aktieägandet mellan sig. Omfördelningen är en konsekvens av en skiljedomsprocess relaterat till omtvistad fördelningsmetodik och beräkningen av Parternas respektive erhållna aktier i Bolaget i samband med förvärvet.

Som en följd kommer aktieägarna Sorin Brull (styrelseledamot i Senzime), Richard Polisner, Stone Bridge Biomedical BV och Philip Siberg (styrelseordförande i Senzime) vederlagsfritt överlåta totalt 950 000 Senzime-aktier (motsvarande cirka 2,3 procent av samtliga aktier i Senzime) till aktieägaren T4 Analytics LLC. Antalet aktier som skall överlåtas av respektive Part är uträknat baserat på pro rata-ägarandel i Acacia Designs BV, innan bolaget förvärvades av Senzime.

Omfördelningen av aktier kommer ske under perioden 19-23 februari 2018 och anmälas till Finansinspektionen där det är erforderligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime AB

Tel: +46 708-16 39 12, lena.soderstrom@senzime.com      

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com