Senzime AB (publ) Aktie

Senzimes aktie handlas på NASDAQ Stockholm First North Growth Market. Kortnamn för aktien är SEZI.

ISIN-kod: SE0002478776


Viktig information om Nasdaq First North

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Nordic. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.


Certified Adviser

Senzimes Certified adviser är FNCA Sweden AB

FNCA Sweden AB
Box 5806
SE – 102 48 Stockholm
Sweden
Tel: + 46 8 528 00 399

Aktiekurs

Senzimes aktiegraf finns på: Senzime NASDAQ First North Growth Market