Senzimes delårsrapport januari – september 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 6 november 2020. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - september 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com

Valberedning i Senzime inför årsstämman 2021

Pressmeddelande: Uppsala, den 4 november 2020. I enlighet med beslut vid årsstämman för Senzime AB (publ) den 14 maj 2020, har de till röstetalet tre största aktieägarna den 1 september 2020 utsett en valberedning inför årsstämman 2021.

Senzime utlicensierar OnZurf för den europeiska marknaden

Pressmeddelande: Uppsala, den 2 november 2020. Senzime har idag ingått licensavtal med det italienska företaget Moss S.p.A. Avtalet ger Moss 10-åriga tillverknings- och försäljningsrättigheter för OnZurf Probe i Europa. Prognosticerade royaltyintäkter till Senzime uppgår under avtalsperioden till mer än 100 miljoner SEK.

Senzime expanderar in på den franska marknaden drivet av nya kliniska riktlinjer

Pressmeddelande: Uppsala, den 29 oktober 2020. Senzime meddelar idag att bolaget tecknat distributionsavtal med The Surgical Company (tidigare Sebac) avseende den franska marknaden samtidigt som man står i begrepp att leverera sin första order till ett universitetssjukhus i landet. Inträdet på marknaden är drivet av nya kliniska riktlinjer i Frankrike med rekommendationer som stödjer användandet av Senzimes produkter vid operationer.

Eva Walde förstärker styrelsen i Senzime

Pressmeddelande: Uppsala, den 19 oktober 2020. Senzime meddelar idag att Eva Walde från och med idag kommer ingå i styrelsen som ny adjungerad ledamot för att därefter väljas in som ordinarie ledamot vid kommande bolagsstämma.

Senzimes första säljteam i USA på plats

Pressmeddelande: Uppsala, den 13 oktober 2020. Senzime meddelar idag att bolagets amerikanska dotterbolag – i och med rekryteringen av den sjätte medarbetaren – har uppnått den av styrelsen beslutade första etableringsnivån i USA.

Senzime tar hem order från Schweiz

Pressmeddelande: Uppsala, den 2 oktober 2020. Senzime meddelar idag att bolaget har fått ytterligare en order från sin distributör Leuag i Schweiz. Ordern avser TetraGraph-system med Philips Interface samt engångssensorer TetraSens och har köpts in av ett sjukhus för att ersätta dess nuvarande AMG-system. Ordervärdet uppgår till ca 300 TSEK och leverans sker under innevarande månad.

Senzime kommunicerar strategiska och finansiella mål

Pressmeddelande: Uppsala, den 23 september 2020. Senzime kommunicerar idag strategiska och finansiella mål för år 2023.

Senzime tar hem miljonorder på engångssensorer från Sydkorea

Pressmeddelande: Uppsala, den 15 september 2020. Senzime meddelar idag att bolaget har mottagit ytterligare en order från sin distributör i Sydkorea. Ordervärdet uppgår till ca 1 MSEK och avser enbart engångssensorer TetraSens. Leverans sker under innevarande månad.

TetraGraph kopplar operationsdata till molnet

Pressmeddelande: Uppsala, den 24 augusti 2020. Senzime AB (publ) tillkännager idag lanseringen av TetraConnect, en ny molnbaserad plattform som möjliggör för läkare att dela och grafiskt visualisera patientdata när man använder TetraGraph.

Senzimes delårsrapport januari – juni 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 21 augusti, 2020. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - juni 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com

VD Pia Renaudin köper aktier för 5,5 MSEK i Senzime

Pressmeddelande: Uppsala, den 17 juli 2020. Senzime AB (publ) meddelar idag att verkställande direktör Pia Renaudin förvärvat 300 000 aktier i bolaget till kursen 18,50 SEK, motsvarade ett värde om cirka 5,5 miljoner SEK. Aktierna har förvärvats från ett konsortium av huvudägare bestående av Segulah Venture AB, Adam Dahlberg och Philip Siberg (genom bolag).

Kommuniké från extra bolagsstämma i Senzime AB (publ)

Extra bolagsstämma i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) hölls den 2 juli 2020 i Uppsala genom förhandspoströstning varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Senzime utökar säljteamet i USA samt tecknar ytterligare distributionsavtal

Pressmeddelande: Uppsala, den 24 juni 2020. Senzime meddelar idag att bolaget utökar sin försäljningsorganisation genom att upprätta en direkt säljstyrka i viktiga territorier samt att företaget har tecknat distributionsavtal för vissa stater i nordvästra och centrala delar av USA.

Kallelse till extra bolagsstämma i Senzime AB (Publ)

Pressmeddelande: Uppsala, den 18 juni 2020: Aktieägarna i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 juli 2020 i Uppsala. Med anledning av Coronapandemin (Covid-19) kommer den extra bolagsstämman att genomföras endast genom poströstning. Detta betyder att aktieägarna i Bolaget inte har rätt att närvara vid stämman, varken personligen eller genom ombud. Istället har aktieägarna rätt att utöva sin rösträtt per post genom att rösta i förväg enligt instruktionerna i denna kallelse. 

Kommuniké från årsstämma i Senzime AB (publ)

Årsstämma i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) hölls den 14 maj 2020 i Green Innovation Parks lokaler på Ulls väg 29C i Uppsala varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Senzimes delårsrapport januari – mars 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 8 maj, 2020. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - mars 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com

Senzimes årsredovisning för 2019

Pressmeddelande: Uppsala, den 16 april 2020. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolagets årsredovisning för år 2019 publiceras idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com

Kallelse till årsstämma i Senzime AB (publ)

Pressmeddelande: Uppsala, den 15 april 2020: Aktieägarna i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 16.00 i Green Innovation Parks lokaler på Ulls väg 29C i Uppsala.

Senzime AB genomför riktad nyemission och tillförs 73,5 miljoner kronor före emissionskostnader

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARE OLAGLIG ENLIGT LAG ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER Pressmeddelande: Uppsala, den 8 april 2020. Styrelsen för Senzime AB ("Senzime" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 8 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission till Fjärde AP-Fonden, Swedbank Robur Microcap, TIN Fonder, Danske Invest Småbolagsfond, Handelsbanken Fonder, Länsförsäkringar Fonder och ÖstVäst Capital Management. Den riktade nyemissionen omfattar 4 900 000 aktier till en teckningskurs om 15 kronor per aktie vilket motsvarar dagens stängningskurs. Genom nyemissionen tillförs Bolaget 73,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Genombrottsaffärer för Senzime i Storbritannien

Pressmeddelande: Uppsala, den 31 mars 2020. Senzime meddelar idag att bolaget har mottagit beställningar på TetraGraph-system och tillhörande engångssensorer från NHS-sjukhusen Medway Maritime Hospital och Sherwood Forest Hospital. Det inledande ordervärdet uppgår till omkring 0,5 MSEK.

COVID-19 - Uppdatering från Senzime

Pressmeddelande: Uppsala, den 25 mars 2020. Senzime AB (publ) meddelar idag att man i dagsläget inte har några indikationer på problem med varuförsörjning eller fördröjningar i kundleveranser och att man arbetar aktivt med att stödja kunder och partners med digitala verktyg under den nuvarande situationen avseende COVID-19.

Senzimes bokslutskommuniké 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 14 februari, 2020. Senzime ABs (publ) bokslutskommuniké för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Senzime får ny stororder från Sydkorea och passerar 400 levererade TetraGraph

Pressmeddelande: Uppsala, den 7 januari 2020. Senzime meddelar idag att bolaget har mottagit en ny order på TetraGraph-system och tillhörande engångssensorer från sin distributör i Sydkorea. Ordervärdet uppgår till ca 1,5 MSEK och leverans kommer att ske under innevarande månad. 

Senzime rekryterar USA-chef

Pressmeddelande: Uppsala, 18 december, 2019. Senzime meddelar idag att företaget har rekryterat Chris Estes som chef för bolagets amerikanska verksamhet. Chris tillträder sin tjänst den 6 januari 2020 och kommer även att ingå i Senzime AB:s ledningsgrupp.

Senzimes delårsrapport januari – september 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 8 november, 2019. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - september 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com

Senzime erhåller FDA godkännande

Pressmeddelande: Uppsala, 18 oktober, 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolagets medicintekniska system för övervakning av neuromuskulär blockad, TetraGraph, erhållit 510(k) godkännande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Godkännandet ger tillstånd att marknadsföra och sälja TetraGraph på den amerikanska marknaden.

100 TetraGraph-system till Japan efter regulatoriskt godkännande

Pressmeddelande: Uppsala, 30 augusti 2019. Senzime AB (publ) tecknade i december 2016 ett tioårigt licensavtal med japanska Fukuda Denshi om exklusiv rätt till licensiering och kommersialisering av Senzimes TetraGraph-system på den japanska marknaden. Fukuda meddelar nu att man påbörjar marknadslansering då TetraGraph erhållit japanska myndigheters regulatoriska godkännande. Senzime erhåller samtidigt en milstolpsbetalning om cirka 1,8 miljoner kronor och 100 TetraGraph-system skeppas till Japan.

Senzimes delårsrapport januari – juni 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 22 augusti, 2019. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - juni 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Senzime AB (publ)

Extra bolagsstämma i Senzime AB (publ) hölls den 21 augusti 2019 i bolagets lokaler på Ulls väg 29B i Uppsala varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Kallelse till extra bolagsstämma i Senzime AB (publ)

Aktieägarna i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 augusti 2019 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Ulls väg 29B i Uppsala.

Senzime AB (publ) föreslår riktad nyemission om 30 MSEK till bland andra Länsförsäkringar, Handelsbanken, Segulah och familjen Crafoord

Pressmeddelande: Uppsala, 25 juli 2019.  Styrelsen för Senzime AB (publ) (”Senzime” eller ”Bolaget”) har beslutat att föreslå en riktad nyemission till ett konsortium bestående av ett fåtal strategiskt viktiga investerare, däribland Länsförsäkringar Fonder, Handelsbanken Microcap, Segulah och familjen Crafoord till ett värde av 30 miljoner kronor före emissionskostnader och till en teckningskurs per aktie om 8,90 kronor, motsvarande genomsnittlig kurs de senaste tre handelsdagarna. Emissionslikviden ska stödja den globala lanseringen av TetraGraph.

Senzime fokuserar mot marknaden för narkosövervakning och kommunicerar målsättning för 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 9 juli 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolaget valt att öka sitt fokus mot marknaden för narkosövervakning som en följd av det ökade intresset för bolagets monitor inom övervakning, TetraGraph, som befinner sig i en global utrullningsfas. Bolaget kommunicerar även leveransmål för 2019.

Senzime får regulatoriskt godkännande och uppföljningsorder från Sydkorea

Pressmeddelande: Uppsala, 8 juli 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolagets distributör i Sydkorea har följt upp ordern i maj med en ytterligare order omfattande 30 TetraGraph-system. Beställningen kommer direkt efter att TetraGraph erhållit regulatoriskt godkännande i Sydkorea. 

Senzime kontrakterar ny CFO

Pressmeddelande: Uppsala, 18 Juni 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolaget har kontrakterat Erik Bergman som ny CFO samt medlem i ledningsgruppen. Erik efterträder Jessica Roxhed som CFO och tillträder den 1 oktober 2019. 

Senzimes styrelseledamot Ulf Lindskog har avlidit

Pressmeddelande: Uppsala, 7 juni 2019. Det är med stor sorg som vi tvingas meddela att Ulf Lindskog gick bort den 5 juni efter en tids sjukdom i en ålder av 75 år. Ulf valdes in i Senzimes styrelse år 2010 och har varit en mycket uppskattad styrelseledamot och investerare i bolaget. Våra tankar går till Ulfs familj.

Senzime tar första miljonordern i Sydkorea

Pressmeddelande: Uppsala, 29 maj 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolagets distributör i Sydkorea har lagt sin första order av TetraGraph och tillhörande förbrukningsvaror. Ordervärdet uppgår till 1,0 MSEK och leverans sker innevarande vecka.

Senzime byter CFO

Pressmeddelande: Uppsala, 14 maj 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolagets CFO Jessica Roxhed avgår av personliga skäl och lämnar företaget i augusti 2019. 

Kommuniké från årsstämma i Senzime AB (publ)

Årsstämma i Senzime AB (publ) hölls den 8 maj 2019 i bolagets lokaler på Ulls väg 29B i Uppsala varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Senzimes delårsrapport januari – mars 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 8 maj, 2019. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - mars finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Senzime tecknar nordiskt distributionsavtal med Vingmed Holding A/S

Pressmeddelande: Uppsala, 6 maj 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att det har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Vingmed Holding A/S för kommersialisering av TetraGraph i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Senzimes årsredovisning för 2018

Pressmeddelande: Uppsala 11 april, 2019. Senzime ABs (publ) årsredovisning för bokföringsår 2018 publiceras idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Kallelse till årsstämma i Senzime AB (PUBL)

Pressmeddelande: Uppsala, 9 april 2019. Aktieägarna i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Ulls väg 29B i Uppsala.

Senzime förstärker ledningsgruppen inom marknad och försäljning

Pressmeddelande: Uppsala, 28 mars 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att ledningsgruppen förstärkts med VP Sales (Vice VD och Försäljningsdirektör) och VP Marketing och affärsutveckling (Vice VD och Marknadsdirektör). Detta inom ramen för bolagets tydliga fokus på internationell kommersialisering.

Senzime skickar in ny FDA-ansökan för TetraGraph

Pressmeddelande: Uppsala, 28 mars 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolaget lämnat in en ny 510(k) ansökan till amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för TetraGraph-systemet. Detta är i linje med tidigare kommunikation och bolagets strategi att minimera tiden för att erhålla FDA-godkännande och därefter lansera TetraGraph på den amerikanska marknaden.

Senzime lanserar TetraGraph Viewer

Pressmeddelande: Uppsala, 26 mars 2019. Senzime AB (publ) tillkännager idag lanseringen av TetraGraph Viewer – en ny mjukvara som möjliggör överföring av data från TetraGraph till en ansluten dator.

Norrlands Universitetssjukhus inleder studie med OnZurf Probe

Pressmeddelande: Uppsala, 25 mars 2019, Senzime (PUBL) meddelar idag att Norrlands Universitetssjukhus har inlett en ny explorativ pilotstudie med OnZurf probe. Studien kommer totalt att inkludera 30 patienter som genomgår en leveroperation.

Akademiska Sjukhuset i Uppsala ny strategisk kund till Senzime

Pressmeddelande: Uppsala, 20 mars 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att avdelningen för Neuroanestesi på Akademiska sjukhuset i Uppsala, har tecknat avtal att köpa TetraGraph-system. Avtalet är av ett mindre värde och omfattar inledningsvis fem TetraGraph-system och tillhörande engångssensorer.

Senzime uppdaterar och optimerar strategin för godkännande av FDA

Pressmeddelande: Uppsala, 15 februari 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolaget avser förnya befintlig 510(k)-ansökan till amerikanska Food and Drug Administration (FDA). Baserat på en uppdaterad version av TetraGraph kommer befintlig 510(k)-ansökan att förnyas i syfte att förkorta tiden fram till ett godkännande från FDA.

Senzimes bokslutskommuniké 2018

Pressmeddelande: Uppsala, 15 februari, 2019. Senzime ABs (publ) bokslutskommuniké 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.