Senzime AB (publ) genomför riktad nyemission till två institutioner – tillförs cirka 28 MSEK före emissionskostnader

Pressmeddelande: Uppsala, 12 december 2018. Styrelsen för Senzime AB (publ) (”Senzime” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 8 maj 2018, beslutat om en riktad nyemission till Handelsbanken Fonder genom fonden Svenska Microcapfond och Länsförsäkringar Fondförvaltning. Den riktade nyemissionen omfattar 4 000 000 aktier till en teckningskurs om 6,90 kronor per aktie motsvarande en premie om cirka två procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de tio senaste handelsdagarna. Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 28 MSEK före emissionskostnader.

Pia Renaudin ny VD för Senzime

Pressmeddelande: Uppsala, 19 november 2018. Styrelsen i Senzime AB (publ) har idag beslutat att utse Pia Renaudin till ny Verkställande Direktör. Pia tillträder under första kvartalet 2019 och efterträder nuvarande VD Lena Söderström som lämnar Senzime efter närmare sex år. Catrin Molund, Director Marketing & Business Development på Senzime, tillträder från och med idag som tillförordnad VD till dess att Pia tillträder sin tjänst.

Senzimes delårsrapport för januari - september 2018

Pressmeddelande: Uppsala, 8 november 2018. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - september 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Senzime tecknar ytterligare distributionsavtal för TetraGraph i Europa

Pressmeddelande: Uppsala den 27 September 2018. Senzime AB (publ) meddelade idag att bolaget tecknat exklusiva distributionsavtal för TetraGraph i Italien, Slovenien, Ukraina, Moldavien och Georgien.

Senzimes delårsrapport 2, 2018

Pressmeddelande: Uppsala, 22 augusti 2018. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - juni 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Kommuniké från årsstämma i Senzime AB (publ)

Årsstämma i Senzime AB (publ) (”Bolaget”) hölls den 8 maj 2018 i Bolagets lokaler på Ulls väg 29B i Uppsala.

Senzimes delårsrapport för januari - mars 2018

Uppsala, 8 maj, 2018. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - mars 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Senzime tecknar distributionsavtal för TetraGraph i ytterligare 6 länder

Pressmeddelande: Uppsala den 25 april 2018. Senzime AB (publ) meddelade idag att bolaget tecknat exklusiva distributionsavtal för TetraGraph i Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Österrike, Tjeckien och Slovakien.

Senzimes årsredovisning för 2017

Pressmeddelande: Uppsala 17 april, 2018. Senzime ABs (publ) årsredovisning för bokföringsår 2017 publiceras idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Kallelse till årsstämma i Senzime AB (publ)

Aktieägarna i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Ulls väg 29B i Uppsala.

Senzime tecknar distributionsavtal i Sydkorea

Pressmeddelande: Uppsala den 19 mars 2018. Senzime AB (publ) meddelade idag att bolaget tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Unimedics (unimedics.co.kr) för kommersialisering av TetraGraph i Sydkorea. Ersättning utbetalas per enhet i linje med nuvarande branschkompensation och i kontraktet ingår en lägsta garanterad försäljning. Registreringsprocessen beräknas att slutföras under 2019.

Senzime tecknar ytterligare distributionsavtal för TetraGraph

Pressmeddelande: Uppsala den 7 mars 2018. Senzime AB (publ) meddelade idag att bolaget tecknat exklusiva distributionsavtal för TetraGraph i Spanien och Portugal.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Senzime AB (publ)

Pressmeddelande: Extra bolagsstämma i Senzime AB (publ) hölls den 5 mars 2018 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala.

Omfördelning av aktieägande i Senzime AB (publ)

Pressmeddelande: Uppsala, 19 februari, 2018. Under perioden 19-23 februari 2018 kommer en grupp större ägare, varav två är styrelseledamöter i Senzime AB (publ) (”Senzime”, ”Bolaget”), att omfördela sitt aktieinnehav mellan varandra som en konsekvens av en träffad överenskommelse. Aktierna omfördelas vederlagsfritt som funktion av ändrad fördelningsmetodik relaterat till tidigare genomfört förvärv. 

Senzimes bokslutskommuniké 2017

Pressmeddelande: Uppsala, 16 februari, 2018. Senzime ABs (publ) bokslutskommuniké 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Kallelse till extra bolagsstämma i Senzime AB (publ)

Aktieägarna i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 5 mars 2018 kl. 09.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, 753 20 Uppsala.

Senzime AB (publ) föreslår riktad nyemission till bland andra Segulah Venture AB om totalt 25 MSEK

Pressmeddelande: Uppsala, 16 februari 2018. Styrelsen för Senzime AB (publ) (”Senzime” eller ”Bolaget”) har inför kommersialiseringen av Bolagets produkter beslutat att föreslå en riktad nyemission till ett fåtal strategiskt viktiga investerare, däribland Segulah Venture AB, av högst 4 166 667 aktier till en teckningskurs om 6 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 8 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de 10 senaste handelsdagarna. Genom nyemissionen tillförs Bolaget 25 MSEK före emissionskostnader.

Senzime tecknar samarbetsavtal med Philips

Pressmeddelande; Uppsala, 23 januari 2018. Senzime AB (publ) meddelar att företaget har tecknat ett licens- och samarbetsavtal med Philips för att implementera en kommunikationsplattform mellan TetraGraph och Philips IntelliVue patientmonitorer över hela världen.

Pressmeddelande; Senzimes OnZurf Probe godkänd för CE-märkning

Uppsala, 18 december 2017. Senzime AB (publ) meddelar att företaget har fått CE-märkningen godkänd för OnZurf Probe, vilket innebär att produkten nu är godkänd för försäljning på den europeiska marknaden.

Pressmeddelande; Senzime erhåller CE-godkännande för TetraGraph

Uppsala, 12 december, 2017. Senzime AB (publ) meddelade idag att bolaget har erhållit CE-godkännande av TetraGraph vilket möjliggör kommersialisering. 

Senzimes delårsrapport för januari - september 2017

Uppsala, 28 november, 2017. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - september 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Jämförande studie av TetraGraph och TOF-Watch SX

Pressmeddelande Uppsala, 23 oktober 2017. Dr Réka Nemes från Universitetet i Debrecen, Ungern, avdelningen för Anestesiologi och Intensivvård, rapporterar resultat från den jämförande studien mellan TetraGraph och TOF-Watch SX. 

Senzime har lämnat in ansökan om godkännande för TetraGraph i USA

Uppsala, 25 september 2017. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolaget har lämnat in en 510(k)-ansökan till amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA för godkännande av TetraGraph i USA.

Senzime tecknar distributionsavtal för den schweiziska marknaden

Uppsala den 18 september 2017. Senzime AB (publ) meddelade idag att bolaget tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Leuag AG avseende den schweiziska marknaden.

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Senzime ab (publ)

Extra bolagsstämma i Senzime AB (publ) (”Bolaget”) hölls den 15 september 2017 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala. 

Senzime kallar till extra bolagsstämma med anledning av förslag till införande av personaloptionsprogram

Uppsala, 31 augusti 2017. Senzime AB (publ) kallar till extra bolagsstämma med anledning av förslag till införande av personaloptionsprogram. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 1 300 000 teckningsoptioner samt införande av ett personaloptionsprogram.  

Senzimes delårsrapport för januari - juni 2017

Uppsala, 31 augusti, 2017. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - juni 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Senzime erhåller amerikanskt patent

Uppsala, 9 augusti 2017. Senzime AB (publ) erhåller amerikanskt patent för TetraSens engångselektroder. Med sin unika design möjliggör TetraSens en snabb applicering med effektiv funktion. Elektroderna används tillsammans med Senzimes monitor TetraGraph som bidrar till effektiv övervakning av patienter under narkos med muskelavslappnande läkemedel. Detta gör det möjligt att enkelt och objektivt avgöra när det är säkert att väcka patienten efter operation, och säkerställa rätt dosering av läkemedel under operation.

TetraGraph – klinisk användning och jämförelse presenteras i ASA-abstrakt

Uppsala, 21 juni 2017. Senzime AB (publ) rapporterar i samarbete med Dr Réka Nemes vid Debrecens universitet, Institutionen för anestesiologi och intensivvård, Debrecen, Ungern, resultat från jämförande undersökning av TOF-Watch SX och TetraGraph.

Senzime erhåller ISO 13485-certifiering

Uppsala, 12 juni 2017. Senzime AB (publ) har erhållit ISO 13485-certifiering, vilket är en viktig milstolpe i CE-märkningsprocessen för företagets första monitoreringsprodukter.

Senzime inleder klinisk studie med CliniSenz System

Uppsala, 31 Maj 2017. Senzime AB (publ) inleder en klinisk studie med CliniSenz för lokal uppföljning av laktat efter operation av patienter med matstrupscancer, en sjukdom som drabbar cirka 500 000 patienter globalt årligen.  I dagsläget är den huvudsakliga behandlingsmetoden kirurgi med risk för ett flertal operationer och ökad dödlighet. Med CliniSenz är det möjligt att övervaka läkningsprocessen efter operation och upptäcka komplikationer i ett tidigt skede. Studien har godkänts av Etikprövningsnämnden och väntas inledas i början av juni 2017.

Senzime beviljas ytterligare patent för OnZurf Probe

Uppsala, 24 Maj, 2017. Senzime ABs (publ) ansökan om nytt svenskt patent för OnZurf Probe har godkänts vilket stärker Senzimes patentportfölj. Onzurf Probe är en ny generation av mikrodialysprobe som ger möjlighet till organspecifik monitorering av exempelvis tarm, lever och njure efter kirurgiska ingrepp. Tekniken gör det möjligt att följa läkningsförloppet och ge tidiga varningssignaler på komplikationer såsom ischemi (syrebrist) och anastomosläckage (läckage i vävnadsskarv).

Kommuniké från årsstämma i Senzime AB (publ)

Årsstämma i Senzime AB (publ) hölls den 23 maj 2017 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala. 

Omsändning: Senzimes delårsrapport för januari - mars 2017

Uppsala, 23 maj, 2017. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - mars 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Senzimes delårsrapport för januari - mars 2017

Uppsala, 23 maj, 2017. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - mars 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

TetraGraph presenteras i vetenskapligt abstrakt på IARS, Washington

Uppsala, 5 maj, 2017. Senzime AB (publ) meddelar att det vetenskapliga abstraktet “Examining Awake Volunteer Pain Scores and Operator Ease of Use of a Novel Neuromuscular Blockade Monitor” presenteras under IARS årsmöte i Washington där 1200 anestesiologer deltar. 

Senzimes första handelsdag på Nasdaq First North

Uppsala, 11 april 2017. Senzime AB (publ) slutförde nyligen en nyemission som tillförde bolaget 24,4 MSEK före emissionskostnader. I samband med detta har Senzime ansökt om notering på Nasdaq First North vilket har godkänts med första handelsdag 11 april 2017. Senzime är sedan tidigare noterat på Aktietorget. 

Marknadsmeddelande 92/17 – Senzime AB byter lista och avnoteras från AktieTorget efter stängning den 10 april 2017

Senzimes företrädesemission övertecknad

Uppsala, 3 april 2017. Teckningsperioden för Senzime AB (publ)s nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) löpte ut den 28 mars 2017 och intresset för teckning av aktier har varit stort. Företrädesemissionen tecknades till 103 procent inom ramen för det ursprungliga erbjudandet. Bolaget kommer således att tillföras cirka 24,4 MSEK före emissionskostnader, vilka uppskattas till 3,1 MSEK. Inga garantiåtaganden kommer att behöva tas i anspråk.

Offentliggörande av prospekt avseende Senzimes företrädesemission samt ansökan om listning på Nasdaq First North

Uppsala, 14 mars 2017. Styrelsen i Senzime AB (publ) (”Senzime”) har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som beslutades om på extra bolagsstämma i Senzime den 3 mars 2017. Styrelsen för Senzime har även ansökt om listning på Nasdaq First North och första handelsdag på Nasdaq First North beräknas vara den 11 april 2017.

Marknadsmeddelande 45/17 - Information om företrädesemission Senzime

Sista dag för handel i bolagets aktie, SEZI, med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 8 mars, 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 9 mars, 2017.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Senzime AB (publ) – beslut om företrädesemission

Aktieägarna i Senzime har vid extra bolagsstämma den 3 mars 2017 beslutat, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Kallelse till extra bolagsstämma i Senzime AB (publ)

Aktieägarna i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 mars 2017 kl. 09.30 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Vaksalagatan 10, 753 20 Uppsala.

Senzime planerar att genomföra en fullt garanterad företrädesemission för vidare marknadslansering och tar klivet mot Nasdaq First North

Uppsala 16 februari 2017, Styrelsen i Senzime AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission om ca 24,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är fullt garanterad av bolagets huvudägare. Emissionslikviden ska användas för att möjliggöra kommersialiseringen av Senzimes produkter och stärka bolagets finansiella ställning. Samtidig planeras ett listbyte från AktieTorget till Nasdaq First North.

Senzime tecknar distributionsavtal för TetraGraph

Uppsala, 9 februari, 2017. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolaget tecknat exklusiva distributionsavtal för TetraGraph i Storbritannien, Irland, Australien samt Nya Zeeland.

Senzime rapporterar en första utvärdering från den kliniska prövningen på Northshore i Chicago, USA

Uppsala, 23 januari, 2017.  Senzime AB (publ) rapporterar en första utvärdering från de kliniska prövningarna på Northshore University, Chicago, USA – del av University of Chicago Pritzker School of Medicine. Professor Glenn Murphy – en världsledande auktoritet och klinisk expert gällande komplikationer där patienter genomgår kirurgiska ingrepp under narkos med muskelavslappnande läkemedel. Professor Murphy leder studien som undersöker den kliniska nyttan av TetraGraph och jämför dess användarvänlighet, tillförlitlighet och precision mot en före detta marknadsledande numera utgången extern produkt inom området, TOF-Watch. 

Senzime offentliggör valberedningen inför årsstämman 2017

Uppsala, 20 januari, 2017. Senzime offentliggör valberedningen inför årsstämman 2017.

Senzime tidigarelägger bokslutskommuniké 2016

Uppsala, 20 januari, 2017. Styrelsen i Senzime har beslutat att bokslutskommunikén 2016 tidigareläggs en vecka till den 16 februari 2017.

Senzime rapporterar kliniska data från USA

Uppsala, den 12 januari 2017. Senzime AB (publ) redovisar data från kliniska studier utförda på Mayo Clinic i USA. Studierna utvärderade Senzimes patientmonitoreringssystem TetraGraphs användarvänlighet, form, design och enkla handhavande.