Vi får en alltmer åldrande befolkning och en stadig ökning av patienter som genomgår avancerade canceroperationer. Vi har identifierat att det finns ett stort behov av förbättrad postoperativ övervakning inom gastrointestinal kirurgi. Våra undersökningar och intervjuer bland vårdpersonal har visat att det finns ett särskilt stort behov att kunna övervaka anastomosen (vävnadsskarven) efter Colorektal och esofagusresektion (kirurgi).

Patienter med esofaguscancer är mycket sjuka och har en hög dödlighet på grund av att det är en aggressiv cancerform. Behovet av förbättrad postoperativ övervakning för dessa patienter är hög, detta för att kunna undvika ytterligare komplikationer, öka livskvaliteten och minska dödligheten. ClinSenz System kan med fördel användas på denna patientgrupp.

Snabba och enkla metoder för att tidigt upptäcka komplikationer efter kolorektal kirurgi saknas också.  Allvarliga komplikationer kan uppstå av ett läckage i anastomosen, som kan utvecklas till peritonit (inflammation i bukhinnan) och sepsis. Detta kan upptäckas genom att analysera metaboliska förändringar i riskområdet för syrebrist eller annan komplikation.

De lösningar som idag finns på sjukhusen är inte tillräckligt känsliga eller effektivt för att snabbt kunna detektera organets status i tidiga skeden. Otillräcklig övervakning av patienter kan leda till försenad diagnos, onödigt lidande, höga vårdkostnader och dödsfall.