VD har ordet

Utrullningen av TetraGraph fortsätter och även om försäljningen kan vara lite ryckig inledningsvis påverkar det inte vår bedömda försäljning om 100 Mkr inom tre år. Den installerade basen av monitorer fortsätter öka vilket i förlängningen innebär ökad försäljning av engångselektroder där vi framåt kommer se såväl betydande försäljningstillväxt som högre marginaler.

Under tredje kvartalet har vi kontrakterat distributörer på ytterligare marknader, inklusive bland andra Italien. Innevarande kvartal utbildas distributörer, säljare samt läkare och sköterskor. Utbildningsinsatserna tar tid och resurser, men är en förutsättning för en bra introduktion av systemet på marknaden.

Intressant efter perioden var ASAs årsmöte – det största anestesirelaterade utbildnings-evenemanget i världen, som samlar de mest inflytelserika och betydelsefulla personerna inom anestesiologi, smärtmedicin och medicinsk vård. Under mötet deltog våra distributörer från Australien, Nya Zeeland och Sydkorea och intresset för vår teknologi och våra lösningar är stort.

Vår långsiktiga ambition är att säkerställa maximal patientnytta och minska komplikationer i samband med operation och anestesi, vilket medför såväl betydande medicinsk nytta som kommersiell potential. Så långt ser vi ingenting som står i vägen. Tvärtom ser vi att intresset för våra produkter ökar och vi har en organisation som kan möta en fortsatt ökad försäljning.

Vi har påbörjat kommersialiseringen av vårt patientövervakningssystem och så långt känner vi oss trygga med såväl produkt som uttalade försäljningsmål. Vi har som ambition att bli världsledande inom vårt viktiga segment och vi ser liksom tidigare fram emot att fortsätta rapportera om våra framsteg.